nowjobs_environment

Privacy policy

Lees deze privacyverklaring en cookie policy (hierna: de privacyverklaring) aandachtig door aangezien deze uitleg geeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Nowjobs en uw rechten onder de toepasselijke wetgeving toelicht.  
Deze privacyverklaring kan regelmatig worden herwerkt, verbeterd, aangevuld of geactualiseerd. De meeste recente versie van de Privacyverklaring kunt u ten allen tijde vinden op de website: https://www.nowjobs.be/nl/privacy-policy
Nowjobs adviseert u om deze regelmatig opnieuw te bekijken. 

Artikel 1 – Algemeen

1.1.    Deze privacyverklaring geeft aan hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt bij het gebruik van onze website en de NOW applicatie (hierna ‘de App’). 

Deze verwerking gebeurt onder de verantwoordelijkheid van NOWJOBS NV, met  maatschappelijke zetel te Beversesteenweg 576, 8800 Roeselare, België, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0809.928.917 (hierna ‘NOWJOBS’). 

1.2.    NOWJOBS streeft ernaar de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, ter omzetting, aanvulling en uitvoering van de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, na te leven , alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het ‘recht van de elektronische economie’ (voor zover van toepassing). 

1.3.    Door gebruik te maken van de Website en/of de App en/of door persoonsgegevens aan NOWJOBS te verstrekken, gaat u onvoorwaardelijk en onherroepelijk akkoord met de bepalingen van dit Privacy Beleid.

Artikel 2 – Persoonsgegevens die u ons meedeelt 

2.1.    Tijdens een bezoek aan de Website/App:

Als werknemer/kandidaat of uitzendkracht

 • IP-adres;
 • profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel profielafbeelding), geboortedatum, adres, telefoon bij registratie op onze Website of via de App; 
 • elektronische identificatiegegevens en metadata, bij gebruik van onze app (o.a. authentificatiemiddelen
 • via cookies: zie artikel 9; 

Als opdrachtgever, klant of andere zakelijke relatie: 

 • IP-adres;
 • profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel profielafbeelding),  adres, telefoon bij registratie op onze Website of via de App;
 • elektronische identificatiegegevens en metadata, bij gebruik van onze app (o.a. authentificatiemiddelen
 • via cookies: zie artikel 9; 

2.2.    Bij inschrijving op onze nieuwsbrief: 

 • via cookies: zie artikel 9; 
 • e-mailadres; 

2.3.    Als werknemer: 

 • naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer; 
 • foto's en video's; 
 • CV, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek;  
 • informatie over opleiding en werkervaring; 
 • evaluatieformulieren en resultaten van eventuele testen en assessments;  
 • payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum;
 • loon en loonfiches; 
 • inhoud chatsessie
 • bijzondere persoonsgegevens: we verwerken geen gezondheidsgegevens behalve in het kader van de wetgeving inzake welzijn op het werk (attesten medische keuring) en de aangifte en het beheer van arbeidsongevallen.

2.4.    Als kandidaat en/of uitzendkracht: 

 • naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer; 
 • foto's en video's; 
 • CV, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek;  
 • informatie over opleiding en werkervaring; 
 • evaluatieformulieren en resultaten van eventuele testen en assessments;  
 • payrollinformatie waaronder rijksregisternummer, adres, anciënniteit, burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum; 
 • loon en loonfiches; 
 • inhoud chatsessie

2.5.    Als opdrachtgever, klant of andere zakelijke relatie: 

 • naam, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, contactpersoon; 
 • inhoud chatsessie

U verklaart dat alle informatie die u aan NOWJOBS verstrekt hebt of zal verstrekken waar, correct en niet-misleidend is. Vergeet NOWJOBS niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor NOWJOBS relevant is.

Artikel 3 – Persoonsgegevens die wij onrechtstreeks verzamelen 

3.1.    Publieke gegevens van de opdrachtgever, klant of andere zakelijke relatie

NOWJOBS verwerkt ook publieke gegevens. Het gaat hier bijvoorbeeld om gegevens die onderworpen zijn aan een publicatieplicht, zoals de publicatie van uw benoeming als bestuurder van een vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, of gegevens die u zelf publiek heeft gemaakt, zoals informatie op uw website of op LinkedIn, of gegevens die algemeen bekend zijn in uw streek of in de pers zijn verschenen, of gegevens die terug te vinden zijn op bv. Graydon

Artikel 4 – Doeleinden van de verwerking 

4.1.    Algemene doeleinden en rechtsgrond:   
  
NOWJOBS zal de vergaarde persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:  
  
Elektronische identificatiegegevens:

 • Voor  het verzorgen en verbeteren van de Website en de Apps; 
 • Met als rechtsgrond de gerechtvaardigde belangen van NOWJOBS om haar Website, Apps en dienstverlening voortdurend te verbeteren en om de goede werking en groei van NOWJOBS te waarborgen.  De gerechtvaardigde belangen van NOWJOBS mogen en zullen in elk geval niet opwegen tegen uw belangen op het gebied van privacy. 

Identificatiegegevens:  

 • Om u de gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken; 
 • Om onze diensten op de best mogelijke manier aan te bieden; 
 • Om onze diensten op maat te maken en ervoor te zorgen dat de juiste profielen aan elkaar worden gekoppeld; in dit verband kunnen wij gebruik maken van profilering en technieken voor het aanvullen/verrijken van gegevens; 
 • Met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst of uw expliciete, voorafgaandelijke toestemming. 

Professionele en/of opleidingsgegevens: 

 • Om te beoordelen of u een geschikte kandidaat bent voor een vacature;  
 • Om contact met u op te nemen indien wij uw sollicitatie al dan niet hebben afgewezen, en om u te kunnen uitnodigen voor een gesprek; 
 • Om contact met u op te nemen indien zich in de nabije toekomst een relevante functie zou aandienen;  
 • Om onze diensten op de best mogelijke manier aan te bieden; 
 • Om onze diensten op maat te maken en om ervoor te zorgen dat de juiste profielen aan elkaar worden gekoppeld, in dit verband kunnen wij gebruik maken van technieken voor profilering en gegevensaanvulling/verrijking;   
 • Met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst of op basis van het rechtmatige belang van NOWJOBS om u te informeren over de beoordeling van uw sollicitatie. 

Gegevens voor salarisadministratie:  

 • Voor de uitbetaling van lonen en extralegale voordelen, vakantiegelden, of andere krachtens de arbeidsovereenkomst verschuldigde betalingen; 
 • Met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst. 

Foto’s en video’s

 • Om te gebruiken in onze interne communicatie; 
 • Met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming. 

Inhoud van de chatsessie: 

 • Om misbruik op vlak van sociale wetgeving en fiscaliteit, maar ook strafrechtelijk en concurrentieel op onze app zoveel als mogelijk te vermijden, kan NOWJOBS de inhoud van de chatbox scannen door middel van automatische woordherkenning en waar nodig de gepaste maatregelen treffen. De inhoud van de chatsessie zal onder geen enkel beding gebruikt worden voor commerciële doeleinden van NOWJOBS; 
 • De rechtsgrond is uw expliciete, voorafgaande toestemming.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert. 

4.2.    Direct marketing 
  
De persoonsgegevens kunnen eveneens worden gebruikt voor direct marketing (o.a. promoties en marketingcampagnes in het kader van onze dienstverlening).  
  
Direct marketing met betrekking tot de diensten van NOWJOBS, kan naar bestaande klanten van NOWJOBS en haar verbonden ondernemingen worden verstuurd, op basis van onze gerechtvaardigde belangen om de goede werking en groei van ons bedrijf te waarborgen. Deze gerechtvaardigde belangen mogen en zullen in elk geval niet opwegen tegen uw belangen op het gebied van privacy.  
  
Alvorens direct marketing (o.a. promoties en marketingcampagnes in het kader van onze dienstverlening) te versturen naar kandidaten, uitzendkrachten en prospecten zal steeds de uitdrukkelijke toestemming worden gevraagd.  
  
Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en zonder kosten: zie artikelen 6, 9 en 12 met betrekking tot het intrekken van uw toestemming.  
  
4.3.    Doorgifte aan derden:  
  
4.3.1. Doorgifte aan derde dienstverleners  
  
NOWJOBS kan uw persoonsgegevens doorgeven aan derde dienstverleners die technische en operationele ondersteuning bieden en aan derde dienstverleners in het algemeen (bv. advocaten, auditors,…) voor zover dit noodzakelijk is voor de professionele dienstverlening en/of indien zij daartoe op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak verplicht is.  
  
NOWJOBS zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven.  
  
4.3.2. Doorgifte van gegevens binnen de groep  
  
NOWJOBS maakt deel uit van de House of HR-groep, waartoe verschillende bedrijven behoren die actief zijn op het gebied van personeelsbemiddeling en human resources. Meer informatie met betrekking tot de House of HR-groep en de aangesloten bedrijven is hier te vinden: https://www.houseofhr.com/companies.   
  
NOWJOBS kan de persoonsgegevens die zij verwerkt, delen met andere bedrijven binnen de House of HR-groep in het kader van intra-groep samenwerking en/of intra-groep dienstverlening om de activiteiten en diensten van NOWJOBS en de House of HR-groep te verbeteren, te vergemakkelijken en te vereenvoudigen (bijvoorbeeld ICT-diensten, boekhouding, analyses en statistieken, debiteurenbeheer, direct marketing, etc.).  
  
In bepaalde gevallen is het mogelijk dat NOWJOBS samen met andere bedrijven van de House of HR-groep optreedt als gemeenschappelijk gegevensverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat zij dan gezamenlijk het doel van en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens bepalen. In dit geval zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. NOWJOBS blijft echter uw belangrijkste aanspreekpunt, ook voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens (voor meer informatie over de uitoefening van uw rechten, zie Artikel 6).  
  
4.3.2. Doorgifte aan derde landen 
  
NOWJOBS kan uw persoonsgegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte om de gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. In het geval gegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte, naar een land dat geen passend beschermingsniveau biedt, garandeert NOWJOBS dat zij alle maatregelen zal treffen om uw persoonsgegevens te beschermen, met inbegrip van de tenuitvoerlegging van contractuele bepalingen die voldoende waarborgen bieden inzake gegevensbescherming voor de gegevens die internationaal zullen worden doorgegeven.  
  
4.3.3. Wettelijke vereisten 
  
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat NOWJOBS uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. NOWJOBS zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.  

Artikel 5 – Duur van de verwerking

5.1.    De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking zoals omschreven in artikel 4 en in functie van de contractuele relatie tussen NOWJOBS en u:  

 • Elektronische identificatiegegevens, zoals IP-adres: voor de duur van uw bezoek aan de Website of App; 
 • Identificatiegegevens : voor de duur van de gevraagde levering van diensten;  
 • Gegevens van kandidaten en/of uitzendkrachten: 
  • Indien u ooit onder contract hebt gestaan bij NOWJOBS:  
   Wij houden uw gegevens bij tot 10 jaar na einde van het laatste arbeidscontract, dit omwille van eventuele commerciële vorderingen en arbeidsongevallen.  
   Loonbrieven, evaluatiedocumenten en cv’s zullen reeds na 5 jaar worden gewist. 
  • Indien u nooit onder contract hebt gestaan bij NOWJOBS:  
   Alle kandidaten met wie er de laatste 5 jaar geen contract noch contact is geweest, zullen worden gewist. Alle kandidaten zullen 5 jaar in de database worden gehouden, dit in het kader van discriminatievorderingen.  
   Van kandidaten in de database waarbij het laatste contactmoment 5 jaar geleden is, zullen de persoonsgegevens (zoals GSM en e-mailadres) automatisch worden verwijderd. 
 • Identificatiegegevens van opdrachtgever, klant of andere zakelijke relatie: voor de duur van de gevraagde levering van diensten en voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen;  
 • Foto’s en video’s: voor de duur van de gevraagde levering van diensten  
    
  5.2.    Vermelde persoonsgegevens worden in elk geval bijgehouden conform de specifieke wettelijke voorschriften, alsook de verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte.  

Artikel 6 – Uw rechten

6.1.    U heeft steeds het recht om ons te verzoeken tot inzage, beperking, verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om uw toestemming in te trekken, bezwaar te uiten tegen de verwerking van de persoonsgegevens of ons te verzoeken deze gegevens over te dragen.  
  
6.2.   U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen (contactgegevens vindt u bij artikel 12). We kunnen u steeds vragen uw identiteit te bewijzen om te voorkomen dat iemand onrechtmatig toegang zou krijgen tot uw gegevens.  
  
6.3.    NOWJOBS is niet altijd verplicht in te gaan op uw vraag tot uitoefening van uw rechten – uw rechten gelden enkel in de gevallen en in de mate voorzien door de wet.  
  
6.4.    U beschikt ook over het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32(0)2 274 48 00, contact@adp-gba.be, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact.

Artikel 7 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

7.1.    Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld, te vermijden, alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens.   
  
7.2.    In geen geval kan NOWJOBS dan ook aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. NOWJOBS heeft ervoor gezorgd dat wanneer zij beroep doen op derden voor de verwerking van persoonsgegevens, deze derden aan dezelfde regels zullen gebonden zijn. 

7.3.    U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan. 

Artikel 8 – Toegang door derden

8.1.    Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw persoonsgegevens aan onze werknemers.   
  
8.2.    Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen - die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring - tegenstelbaar te maken aan onze werknemers en aangestelden. Concreet betekent dit dat onze werknemers en aangestelden gebonden zijn door confidentialiteit en dat enkel zij voor wie het voor de uitoefening van hun functie noodzakelijk is, toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. 

Artikel 9 – Cookies

9.1.    Wat zijn cookies?   
  
Een "cookie" is een klein bestand uitgezonden door de server van NOWJOBS en geplaatst op de harde schijf van uw computer/smartphone. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website/App.   
  
9.2.    Waarom gebruiken we cookies?   
  
Onze Website en de App gebruiken cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website en de App. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt, gebruik maakt van de App en laat ons ook toe onze Website en App te optimaliseren.   
  
Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites/apps die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Ons cookiebeleid geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.   
  
9.3.    De Website/App gebruikt uitsluitend volgende cookies

 • Functionele cookies: functionele cookies zijn noodzakelijke cookies om een goede werking van onze website en applicaties te garanderen. Ze zorgen ervoor dat basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website goed werken. Zonder deze cookies kan de website niet werken zoals het hoort. Daarom kan u er niet voor kiezen om deze noodzakelijke cookies te blokkeren. 
 • Statistische cookies:  deze cookies verzamelen anoniem gegevens over de bezoekers van onze website. Op die manier willen we te weten komen welke pagina’s veel bezocht worden, waar bezoekers afhaken, enzovoort. Dankzij deze gegevens kunnen we onze website beter en gebruiksvriendelijker maken voor alle bezoekers, dus ook voor u.  
 • Marketingcookies: met marketingcookies analyseren we uw surfgedrag, zodat we u op basis daarvan relevante informatie kunnen tonen. Hun doel is advertenties weergeven die u op het lijf geschreven zijn. Op onze website zal u daar niets van merken, omdat nowjobs.be geen advertenties toont. Wel kan op Facebook, YouTube, Google of een andere website informatie verschijnen die inspeelt op wat u bij ons zocht. 
 • Personalisatiecookies: personalisatiecookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die een invloed heeft op uw persoonlijke noden. Deze cookies zorgen ervoor dat onze website informatie kan onthouden die van invloed is uw surfgedrag, zoals uw taalvoorkeur of de regio waar u woont. Op die manier kunnen we u een optimale surfervaring bieden.  
 • Indien u in de cookie banner bij uw eerste bezoek aan de NOWJOBS website kiest voor “alle cookies aanvaarden”, houdt dit in dat u zich akkoord verklaart dat al deze cookies op uw PC zullen worden geplaatst. 
 • Google Analytics:  Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze diensten te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren.  
  U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de Service niet beschikbaar te maken voor Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser-add-on te installeren. De add-on voorkomt dat Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over bezoekactiviteit. 

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar de webpagina Privacy en Voorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl  
 

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig anders werkt de website niet. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld. In de meeste gevallen worden deze cookies alleen gebruikt naar aanleiding van een handeling van u waarmee u in wezen een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld uw privacyinstellingen registreren, in de website inloggen of een formulier invullen. U kunt uw browser instellen om deze cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van de website zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op

Cookiesubgroep Cookies Levensduur (dagen)
www.nowjobs.be cookie-agreed-categories 99
www.nowjobs.be cookie-agreed 99
www.nowjobs.be cookie-agreed-version 99

Doelgerichte cookies

Deze cookies kunnen door onze adverteerders op onze website worden ingesteld. Ze worden wellicht door die bedrijven gebruikt om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar ze zijn gebaseerd op unieke identificatoren van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder op u gerichte advertenties zien. 

Cookiesubgroep Cookies Levensduur (dagen)
.bing.com MUID 390
.c.bing.com MR 7
.c.bing.com SRM_B 390
.c.clarity.ms SM Sessie
.c.clarity.ms ANONCHK 0
.clarity.ms MUID 390
www.clarity.ms CLID 365
.linkedin.com li_sugr 90
.linkedin.com bcookie 365
.linkedin.com lidc 1
.linkedin.com li_gc 180
.nowjobs.be _scid_r 395
.nowjobs.be _hjSessionUser_461971 365
.nowjobs.be _ga_VXE371JW80 400
.nowjobs.be _uetvid 390
.nowjobs.be _clsk 1
.nowjobs.be _uetsid 1
.nowjobs.be _rdt_uuid 90
.nowjobs.be _scid 395
.nowjobs.be pageviewCount 0
.nowjobs.be _vwo_uuid_v2 365
.nowjobs.be _ga 400
.nowjobs.be _clck 365
.nowjobs.be _vis_opt_test_cookie Session
.nowjobs.be _ttp 390
.nowjobs.be _vwo_sn 0
.nowjobs.be _hjSession_461971 0
.nowjobs.be _tt_enable_cookie 389
.nowjobs.be ds_user_id 399
.nowjobs.be _vis_opt_s 99
.nowjobs.be ds_utm 0
.nowjobs.be ds_first_visit 399
.nowjobs.be _fbp 90
.nowjobs.be _vwo_ds 89
.nowjobs.be _vwo_uuid 399
.tiktok.com _ttp 390
.youtube.com PREF 243
sc-static.net X-AB 1

9.4.    Uw toestemming 
  
U kunt cookies weigeren of blokkeren via de cookie-instellingen op onze website of door de configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.   
  
Indien u verder nog vragen of bemerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem contact op met ons op het e-mailadres privacy@nowjobs.com 

Meer informatie vindt u tevens op http://www.allaboutcookies.org/, dit met betrekking tot cookies, en op http://www.youronlinechoices.eu/, met betrekking tot online behavioural advertising en online privacy.  
 

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank 

Deze Privacy Policy wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.  
De rechtbanken van Kortrijk zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Policy.  
In geval van tegenstrijdigheid tussen de Engelse en Franse Privacy & Cookie Policy met de Nederlandse, zal de Nederlandse versie voorrang hebben.

Artikel 11 – datum van laatste herziening

Datum van laatste herziening: 1 september 2023

Artikel 12 – Ons contacteren 

U kan steeds onze DPO Joke Vancoppernolle contacteren op het nummer +32 51 460 500 of privacy@nowjobs.com

12.1.    Bedrijven en klanten  
  
Indien u als bedrijf of klant vragen heeft over hoe NOWJOBS omgaat met privacy tijdens onze dienstverlening of samenwerking kunt u ons steeds contacteren via privacy@nowjobs.com

12.2.    Kandidaten, uitzendkrachten, sollicitanten en geïnteresseerden  
  
Heeft u als kandidaat, uitzendmedewerker, sollicitant of geïnteresseerde vragen over hoe NOWJOBS met uw gegevens omgaat, kunt u ons contacteren via privacy@nowjobs.com 
  
Omdat we persoonlijke gegevens van u bijhouden of verwerken heeft u bepaalde rechten (zie Artikel 6). Indien u van deze rechten wenst gebruik te maken, kunt u ons contacteren via privacy@nowjobs.com